Motohelp.pl Księgarnia motoryzacyjna

Zaloguj się|Zarejestruj się

wydawnictwa

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
PODSTAWY TRANSPORTU - PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU

PODSTAWY TRANSPORTU - PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP
Autor Agnieszka Krupa

Dostępna ilość: Wskaźnik dostępności

Realizacja zamówienia: Wysyłka w ciągu 24h

Cena: 41,28 zł43,00 zł
Poleć nas na: znajdź nas na blip znajdź nas na twitterze
Podstawy transportu (reforma 2017)
Podręcznik do nauki zawodu : Technik Logistyk i Technik Spedytor

Publikacja łączy wiedzę z różnych  obszarów: opisuje środki i infrastrukturę transportu, omawia normy prawa regulujące działalność transportową i spedycyjną (krajową i międzynarodową), zapoznaje z zasadami przygotowywania do przewozu np. materiałów niebezpiecznych, przedstawia urządzenia do mechanizacji obsługi ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania stosowane w transporcie.

Dokumenty przewozowe i spedycyjne, ubezpieczenia, kalkulacja kosztów – to przykłady praktycznych zagadnień, z którymi można się zapoznać dzięki lekturze podręcznika. Wspaniałe kompendium wiedzy niezbędnej w zawodach logistyka i spedytora!

Wiele zadań pomocnych w przygotowaniach do egzaminu, liczne zdjęcia ułatwiające naukę.

Wstęp
Podręcznik Podstawy transportu przedstawia wszystkie podstawowe pojęcia związane z transportem, definicje z zakresu organizacji i realizacji transportu. Prezentuje wiedzę dotyczącą m.in. gałęzi transportu, środków transportu,
infrastruktury transportu, spedycji, planowania i organizowania zadań przewozowych, procesu spedycyjno-transportowego, omawia organizacje zrzeszające przewoźników i spedytorów, normy prawa regulujące działalność transportową i spedycyjną, krajową i międzynarodową, przedstawia organizację przewozu materiałów niebezpiecznych, ponadgabarytowych i żywych zwierząt, dokumenty przewozowe i spedycyjne, ubezpieczenia stosowane w transporcie i spedycji, normy handlu międzynarodowego, urządzenia do mechanizacji prac stosowane podczas obsługi ładunków, kalkulacje kosztów za realizację usług transportowych, systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie. Jest swego rodzaju kompendium wiedzy dla uczniów technikum orazwszystkich odbiorców chętnych do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi transportu oraz chcących powtórzyć znany sobie materiał. Stanowi dobrą propozycję do nauki w zawodzie technik logistyk i technik spedytor.

Od Autora
1 Podstawowe pojęcia związane z transportem
1.1. Transport
1.2. Proces transportowy i przewozowy
1.3. System transportowy
1.4. Usługi transportowe
1.5. Energochłonność transportu
1.6. Funkcje transportu.
2 Podział i charakterystyka gałęzi transportu
3 Klasyfikacja i charakterystyka środków transportu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Środki transportu drogowego
3.3. Środki transportu kolejowego
3.4. Środki transportu powietrznego
3.5. Środki transportu morskiego
3.6. Środki transportu śródlądowego
3.7. Środki transportu intermodalnego
4 Podział i charakterystyka infrastruktury transportu
4.1. Infrastruktura transportu drogowego
4.2. Infrastruktura transportu kolejowego
4.3. Infrastruktura transportu powietrznego
4.4. Infrastruktura transportu morskiego
4.5. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego
4.6. Infrastruktura transportu intermodalnego
5 Obsługiwanie i użytkowanie środków transportu
5.1. Eksploatacja środków transportu
5.2. Obsługa i warunki utrzymania środków transportu
5.3. Dopuszczenie środków transportu do ruchu
5.3.1. Dopuszczenie środków transportu drogowego do ruchu
5.3.2. Dopuszczenie środków transportu kolejowego do ruchu
5.4. Wskaźniki efektywności użytkowania środków transportu
6 Spedycja
6.1. Istota i zakres spedycji .
6.2. Klasyfikacja i rodzaje spedycji
6.3.Etapy realizacji czynności transportowo-spedycyjnych .
6.4. Podział i zadania spedytorów
6.5. Korzyści ze współpracy ze spedytorem
6.6. Normy prawa regulujące działalność spedycyjną
7 Planowanie i organizowanie zadań przewozowych
7.1. Charakterystyka i klasyfikacja opakowań transportowych
7.2. Narażenia występujące w czasie transportu
7.3. Koordynacja wymiarowa opakowań
7.4. Rodzaje i charakterystyka jednostek ładunkowych
7.5. Formowanie jednostek ładunkowych
7.6. Podatność ładunków
7.7. Znaki umieszczane na opakowaniach transportowych
7.8. Technologie i systemy transportu
7.8.1. Technologie transportu
7.8.2. Systemy transportu
7.9. Środki do zabezpieczania ładunków
7.10. Dobór gałęzi i środków transportu do realizacji przewozu
8 Etapy i przebieg procesu spedycyjno-transportowego
8.1. Modele transportowe
8.2. Elementy procesu spedycyjno-transportowego wpływające na czas dostawy
9 Organizacje zrzeszające przewoźników i spedytorów
9.1. Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (FIATA)
9.2. Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL)
9.3. Europejskie Stowarzyszenie Spedytorów i Załadowców (CLECAT)
9.4. Organizacja spedycyjna (UFO)
9.5. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU)
9.6. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce(ZMPD)
9.7. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA)
9.8. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
9.9. Bałtycka i Międzynarodowa Konferencja Morska (BIMCO)
9.10. Organizacja Portów Bałtyckich (BPO)
10.Normy prawa regulujące krajową i międzynarodową działalność transportową i spedycyjną
10.1. Licencje i upoważnienia na wykonywanie przewozu transportem drogowym
10.2. Normy prawa obowiązujące w transporcie drogowym
10.2.1. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym
10.2.2. Międzynarodowa Konwencja o przewozie towarów (CMR)
10.2.3. Konwencja dotycząca czasu pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)
10.2.4. Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR)
10.2.5. Międzynarodowa konwencja celna (TIR)
10.2.6. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP)
10.2.7. Międzynarodowa konwencja celna (ATA)
10.2.8. Umowa INTERBUS
10.2.9. Umowy dwustronne (bilateralne)
10.2.10. Ustawa o transporcie drogowym
10.2.11. Ustawa o czasie pracy kierowców
10.2.12. Prawo o ruchu drogowym
10.2.13. Ustawa o systemie tachografów cyfrowych
10.2.14. Ustawa o kierujących pojazdami
10.3. Normy prawa obowiązujące w transporcie kolejowym
10.3.1. Konwencja berneńska
10.3.2. Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)
10.3.3. Umowa międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV)
10.3.4. Umowa o międzynarodowym przewozie kolejowym towarów (CIM)
10.3.5. Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)
10.3.6. Regulamin międzynarodowy przewozu wagonów prywatnych (RIP)
10.3.7. Regulamin przewozu kontenerów (RICo)
10.3.8. Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS)
10.3.9. Umowa o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Osobowej (SMPS)
10.3.10. Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych AGC
10.3.11. Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących AGTC
10.3.12. Ustawa o transporcie kolejowym
10.4. Normy prawa obowiązujące w transporcie lotniczym
10.4.1. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym
10.4.2. Regulamin przewozu materiałów niebezpiecznych DGR
10.4.3. Konwencja warszawska
10.4.4. Prawo lotnicze
10.5. Normy prawa obowiązujące w transporcie morskim
10.5.1. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
10.5.2. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS)
10.5.3. Międzynarodowy kodeks ładunków niebezpiecznych – IMDG-Code
10.5.4. Reguły hasko-visbijskie
10.5.5. Kodeks morski
10.6. Normy prawa obowiązujące w transporcie wodnym śródlądowym
10.6.1. Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu (AGN)
10.6.2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)
10.6.3. Nawigacja śródlądowa (NAIDES)
10.6.4. Ustawa o żegludze śródlądowej
10.7. Inne ważne międzynarodowe przepisy dotyczące transportu
10.7.1. Umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR)
10.7.2. Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T)
11 Czas pracy kierowców
11.1. Normy czasu pracy obowiązujące kierowców podczas przewozu zarobkowego w transporcie drogowym
11.2. Harmonogram czasu pracy kierowcy
12 Organizacja przewozu materiałów niebezpiecznych i ponadnormatywnych oraz żywych zwierząt
12.1. Charakterystyka i klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
12.2. Oznaczenia stosowane podczas przewozu materiałów niebezpiecznych
12.3. Dokumenty stosowane podczas przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym
12.4. Szkolenia kierowców wykonujących przewóz materiałów niebezpiecznych
12.5. Odpowiedzialność stron biorących udział w przewozie materiałów niebezpiecznych
12.6. Charakterystyka przewozów ponadnormatywnych
12.7. Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych
12.8. Organizacja przewozu żywych zwierząt
13 Dokumenty przewozowe i spedycyjne
13.1. Dokumenty przewozowe stosowane podczas przewozu ładunków
13.1.1. Transport samochodowy
13.1.2. Transport kolejowy
13.1.3. Transport morski
13.1.4. Żegluga śródlądowa
13.1.5. Transport lotniczy
13.2. Dokumenty spedycyjne
13.3. Dokumenty spedytorskie FIATA
13.4. Dokumenty handlowe stosowane w transporcie i spedycji
13.5. Dokumenty związane z odprawą celną ładunków
14 Ubezpieczenia stosowane w transporcie i spedycji
14.1. Wprowadzenie
14.2. Ubezpieczenia środków transportowych – casco
14.3. Ubezpieczenie ładunku w transporcie – cargo
14.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora
15 Normy handlu międzynarodowego
15.1. Pojęcia związane z normami handlu międzynarodowego
15.2. INCOTERMS 2010
15.3. RAFTD4
15.4. COMBITERMS
16 Urządzenia do mechanizacji prac stosowane podczas obsługi ładunków
16.1. Klasyfikacja urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych
16.2. Organy sprawujące nadzór, dokumenty oraz obowiązki użytkownikai konserwującego urządzenia transportu bliskiego (UTB)
17 Kalkulacje kosztów za realizację usług transportowych
17.1. Rodzaje kosztów występujących w transporcie
17.2. Ceny i taryfy stosowane w transporcie
18 Systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie
Literatura


Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Książki, instrukcje i poradniki do Alfy Książki, instrukcje i poradniki do Audi Książki, instrukcje i poradniki do BMW Książki, instrukcje i poradniki do Chryslera Książki, instrukcje i poradniki do Citroena Książki, instrukcje i poradniki do Fiata Książki, instrukcje i poradniki do Forda Książki, instrukcje i poradniki do FSO Książki, instrukcje i poradniki do Hondy Książki, instrukcje i poradniki do Hyundai Książki, instrukcje i poradniki do Jeepa Książki, instrukcje i poradniki do Lady Książki, instrukcje i poradniki do samochodów marki Lancia Książki, instrukcje i poradniki do Land Rovera Książki, instrukcje i poradniki do Mazdy Książki, instrukcje i poradniki do Mercedesa Książki, instrukcje i poradniki do Mitsubishi Książki, instrukcje i poradniki do Nissana Książki, instrukcje i poradniki do Opla Książki, instrukcje i poradniki do Peugeota Książki, instrukcje i poradniki do Renault Książki, instrukcje i poradniki do Saaba Książki, instrukcje i poradniki do Seata Książki, instrukcje i poradniki do Skody Książki, instrukcje i poradniki do Suzuki Książki, instrukcje i poradniki do Toyoty Książki, instrukcje i poradniki do Vauxhall Książki, instrukcje i poradniki do Volvo Książki, instrukcje i poradniki do Volkswagena
obsługujemy szybkie e-przelewy Znajdź nas na Allegro.pl Motohelp na Facebooku Znajdź nas na Twitter.com Motohelp na Blip.pl Bądź na bieżąco! Kanał RSS
© MOTOHELP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie KQS.store | Realizacja: sucro.pl